Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

APV spørgeskema - Fysisk arbejdsmiljø
Transport af gods

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Færdsels- og arbejdsarealer er tilfredsstillende fx belægning, ryddelighed, fremkommelighed, niveauændringer og pladsforhold.
Medtag
Der er en tilfredsstillende adskillelse mellem kørende og gående trafik.
Kommentar
Medtag spørgsmål
2. Jeg oplever, at vognens drift og vedligeholdelse er tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg er tryg ved at lovpligtige eftersyn overholdes og vedligeholdelse af vognen er passende og i orden.
Medtag
Jeg finder, at eftersyn og vedligeholdelse af teknisk hjælpemidler er i orden og passende.
Kommentar
Medtag spørgsmål
3. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Indretningen af vognens førerplads og lad er tilfredsstillende i forhold til fx udsyn, førersædets indstillingsmuligheder, placering og funktion af rat, pedaler, spejle, instrumentering, betjeningsgreb, kontakter, ind- og udstigningsforhold, pladsforhold.
Medtag
Indretningen af andre arbejdspladser er tilfredsstillende fx rækkeafstande, arbejdshøjder, adgangs- og pladsforhold.
Medtag
Indretningen af tekniske hjælpemidler er tilfredsstillende, fx løfteredskaber, transportbånd, lifte, ramper.
Kommentar
Medtag spørgsmål
4. Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af indeklimaet i førerkabine og arbejdsrum fx kulde, varme, træk og skiftende temperaturer.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af luftkvaliteten i førerkabine og arbejdsrum fx mangelfuld udluftning, lugt, støv, tobaksrøg.
Kommentar
Medtag spørgsmål
5. Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig til at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har tilstrækkelig arbejdsbelysning fx lys på lad, transportvej, rumbelysning.
Medtag
Jeg oplever ikke gener fra dagslys eller belysning fx blænding.
Kommentar
Medtag spørgsmål
6. Støj opleves ikke generende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever ikke generende støj i førerkabine, på lad eller i arbejdsrum.
Kommentar
Medtag spørgsmål
7. Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har gode og tilstrækkelige omklædnings- og bademuligheder, spisefaciliteter, adgang til toiletforhold og overnatningsmuligheder.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
8. De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg kan arbejde i gode arbejdsstillinger fx gode siddestillinger i bilen, gode arbejdsstillinger i forbindelse med lastning og losning og transport af gods.
Medtag
Jeg har mulighed for varierede arbejdsstillinger og variation i arbejdet fx varierede siddestillinger og skift mellem kørsel og andre opgaver.
Medtag
Jeg har gode løfteforhold fx byrder med acceptabel vægt, rækkeafstand tæt ved kroppen, gode arbejdshøjder, arbejdsstillinger uden vrid i ryggen, et acceptabelt antal løft og samlet daglig løftemængde.
Medtag
Jeg oplever ikke problemer med bæring af byrder.
Medtag
Skub og træk finder sted under acceptable forhold fx i forhold til den nødvendige kraft, belægning i arbejdsområdet, niveauændringer, pladsforhold, antal igangsætninger, stop, vendinger og uventede ændringer i belastning.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af vibrationer fx på grund af vejbump, vejbelægning, affjedring.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Kemi/Biologi/Hygiejne
Medtag spørgsmål
9. Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg bliver ikke udsat for udstødningsgasser eller andre luftforureninger, fx støv.
Medtag
Jeg bliver ikke udsat for kemikalier ved kontakt eller indånding fx i forbindelse med af og pålæsning, rengøring og vedligeholdelse.
Medtag
Forholdene omkring transport af farligt gods er tilfredsstillende fx mærkning, sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse, samløft/samlæsning.
Medtag
Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger APV for kemiske produkter.
Medtag
Rengøringen er tilfredsstillende fx i førerkabine og arbejdsrum.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for kemi/biologi/hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
10. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Maskiner og tekniske hjælpemidler er forsvarligt indrettede og sikre i brug fx afskærmninger, drift, funktion, vedligeholdelse.
Medtag
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko ved kørsel og anden færdsel på veje fx advarselsbeklædning, skiltning, af og pålæsning, ”vinkemand”.
Medtag
Jeg oplever sjældent risiko for at træde forkert/falde, fx på grund af genstande på gulve og veje, ujævnt eller glat underlag, ved ind- og udstigning af førerkabine eller fra højden.
Medtag
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for påkørsel og klemning fx af køretøjer, ramper, lifte.
Medtag
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for at genstande styrter ned eller vælter fx ved af- og pålæsning
Medtag
Der er tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge brand og eksplosioner fx støveksplosioner ved transport af korn- og foderstoffer, mel eller lignende produkter.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
11. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.
Medtag
Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.
Medtag
Jeg har den nødvendige lovpligtige uddannelse til at udføre mit arbejde fx førercertifikat til bil/lastbil, truck, kran.
Medtag
Jeg oplever, at arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.
Medtag
Jeg oplever, at advarselstavler, brandslukkere, førstehjælpskasser er synlige, tilstrækkelige og i orden.
Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.
 
APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Transport af gods
Fysiske forhold
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Jeg oplever, at vognens drift og vedligeholdelse er tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig til at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Støj opleves ikke generende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi
De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi/Biologi/Hygiejne
Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.