Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

APV spørgeskema - Fysisk arbejdsmiljø
Lagerarbejde

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Færdsels- og arbejdsarealer er tilfredsstillende i forhold til fx belægning, ryddelighed, fremkommelighed, niveauændringer og pladsforhold.
Medtag
Jeg oplever, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for en sikker adskillelse af kørende og gående trafik fx opmærkning i gulve, kuppelspejle, sikre overgange for gående, interne færdselsregler ved løft over 2 meters højde.
Kommentar
Medtag spørgsmål
2. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Indretningen af arbejdspladser er tilfredsstillende i forhold til fx arbejdshøjder, rækkeafstande og pladsforhold i arbejdsområdet.
Medtag
Indretning af tekniske hjælpemidler er tilfredsstillende i forhold til fx betjeningspanelers placering og muligheder for indstilling af førersæder i truck, løfteredskaber, transportbånd, lifte, ramper.
Medtag
Jeg finder, at eftersyn og vedligeholdelse af teknisk hjælpemidler er i orden og passende.
Kommentar
Medtag spørgsmål
3. Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af temperaturforhold i arbejdsområdet fx kulde, varme, træk og skiftende temperaturer.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af luftkvaliteten fx lugt, støv, udluftning, tobaksrøg.
Kommentar
Medtag spørgsmål
4. Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig for at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har tilstrækkelig rumbelysning og arbejdsbelysning.
Medtag
Jeg oplever ikke gener fra dagslys og blænding.
Kommentar
Medtag spørgsmål
5. Støj opleves ikke generende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever ikke generende støj fx fra maskiner eller arbejdsprocesser.
Kommentar
Medtag spørgsmål
6. Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har gode og tilstrækkelige omklædningsforhold og spisefaciliteter.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
7. De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har gode løfteforhold fx acceptable vægt, rækkeafstand tæt ved kroppen, god arbejdshøjde, arbejdsstillinger uden vrid i ryggen, et acceptabelt antal løft og samlet daglig løftemængde.
Medtag
Jeg oplever ikke problemer som følge af bæring af byrder.
Medtag
Skub og træk finder sted under acceptable forhold fx i forhold til den nødvendige kraft jeg skal bruge, belægning i arbejdsområdet, niveauændringer, pladsforhold, arbejdsstillinger, antal igangsætninger, stop og vendinger.
Medtag
Jeg kan arbejde med i en god arbejdsstilling, når jeg udfører mit arbejde.
Medtag
Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger og variation i arbejdet fx ved, at jeg har plads og kan skifte mellem forskellige arbejdsopgaver.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af vibrationer fra køretøjer, værktøj eller maskiner.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Kemi/Biologi/Hygiejne
Medtag spørgsmål
8. Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg bliver ikke udsat for udstødningsgasser eller andre luftforureninger, fx støv ved håndtering af gods.
Medtag
Jeg bliver ikke udsat for kemikalier ved kontakt eller indånding fx i forbindelse med af- og pålæsning, rengøring og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler.
Medtag
Jeg oplever ikke problemer med farligt gods fx mærkning og sikkerhedsforanstaltninger.
Medtag
Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger APB for kemiske produkter.
Medtag
Rengøringen er tilfredsstillende fx i førerkabine og arbejdsrum.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for kemi/biologi/hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
9. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Maskiner og tekniske hjælpemidler er forsvarligt indrettede og sikre i brug fx afskærmninger, drift, funktion, vedligeholdelse og brug.
Medtag
Jeg oplever der er tilstrækkelig fokus på risiko for at træde forkert/falde, fx fra højder, ved ind- og udstigning fra truck, på grund genstande på gulvet, ujævnt eller glat underlag.
Medtag
Jeg oplever ikke, at der er risiko for at blive påkørt eller ramt af kran.
Medtag
Jeg oplever ikke, at der er risiko for, at blive påkørt eller klemt køretøjer.
Medtag
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig forebyggelse til, at undgå risiko for at genstande styrter ned/vælter fx gods, der er stablet i højden.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
10. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.
Medtag
Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.
Medtag
Jeg har den lovpligtige uddannelse til at kunne udføre mit arbejde fx certifikater til truck og løfteredskaber.
Medtag
Jeg oplever, at arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.
Medtag
Jeg oplever, at advarselstavler, brandslukkere, førstehjælpskasser er synlige, tilstrækkelige og i orden.
Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.
 
APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Lagerarbejde
Fysiske forhold
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig for at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Støj opleves ikke generende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi
De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi/Biologi/Hygiejne
Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.