Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

APV spørgeskema - Fysisk arbejdsmiljø
Havnearbejde

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Færdsels- og arbejdsarealer er tilfredsstillende i forhold til fx belægning, ryddelighed, fremkommelighed, niveauændringer og pladsforhold.
Medtag
Jeg oplever, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for en sikker adskillelse af kørende og gående trafik fx opmærkning i gulve/færdselsarealer, spejle, sikre overgange for gående, interne færdselsregler.
Kommentar
Medtag spørgsmål
2. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Indretningen af arbejdspladser er tilfredsstillende i forhold til fx arbejdshøjder, rækkeafstande, betjeningspanelers placering og pladsforhold i adgangs-og færdselsveje og arbejdsområde.
Medtag
Jeg finder, at eftersyn og vedligeholdelse af teknisk hjælpemidler er i orden og passende.
Medtag
Indretning af tekniske hjælpemidler er tilfredsstillende i forhold til fx løfteredskaber, transportbånd, lifte, ramper, sugerør/-slange.
Medtag
Adgangsforhold er generelt tilfredsstillende fx til og fra køretøjer, kraner, bygninger, skibe.
Kommentar
Medtag spørgsmål
3. Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af temperaturforhold fx kulde, varme, træk og skiftende temperaturer.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af luftkvaliteten fx lugt, støv, udluftning, tobaksrøg.
Kommentar
Medtag spørgsmål
4. Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig for at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har tilstrækkelig rum-belysning og arbejdsbelysning.
Medtag
Jeg oplever ikke gener fra dagslys og blænding.
Kommentar
Medtag spørgsmål
5. Støj opleves ikke generende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever ikke generende støj fx fra køretøjer eller arbejdsprocesser.
Kommentar
Medtag spørgsmål
6. Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har gode og tilstrækkelige omklædningsforhold og spisefaciliteter.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
7. De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har gode løfteforhold fx acceptable vægt, rækkeafstand tæt ved kroppen, god arbejdshøjde, arbejdsstillinger uden vrid i ryggen, et acceptabelt antal løft og samlet daglig løftemængde.
Medtag
Jeg oplever ikke problemer som følge af bæring af byrder.
Medtag
Skub og træk finder sted under acceptable forhold fx i forhold til den nødvendige kraft jeg skal bruge, belægning i arbejdsområdet, niveauændringer, pladsforhold, arbejdsstillinger, antal igangsætninger, stop og vendinger.
Medtag
Jeg kan arbejde med en god arbejdsstilling, når jeg udfører mit arbejde.
Medtag
Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger og variation i arbejdet fx ved, at jeg har god plads og kan skifte mellem forskellige typer arbejdsopgaver.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af vibrationer fra køretøjer, værktøj eller maskiner
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Kemi/Biologi/Hygiejne
Medtag spørgsmål
8. Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg bliver ikke udsat for udstødningsgasser eller andre luftforureninger, fx støv ved af- og pålæsning af gods.
Medtag
Jeg bliver ikke udsat for kemikalier ved kontakt eller indånding fx i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse.
Medtag
Jeg oplever ikke problemer med farligt gods fx mærkning, sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse, samløft/samlæsning.
Medtag
Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger APB for kemiske produkter.
Medtag
Rengøringen er tilfredsstillende fx i førerkabine og arbejdsrum.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for kemi/biologi/hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
9. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Maskiner og tekniske hjælpemidler er forsvarligt indrettede og sikre i brug fx afskærmninger, drift, funktion, vedligeholdelse.
Medtag
Jeg oplever tilstrækkelig fokus på risiko for ulykker ved kørsel og anden færdsel på veje fx advarselsbeklædning, skiltning, af og pålæsning, ”vinkemand”, ”lugemand”.
Medtag
Jeg oplever tilstrækkelig fokus på risiko for at træde forkert/falde, fx på grund genstande på gulve og veje, ujævnt eller glat underlag, ved ind- og udstigning fra førerhus eller fra højden.
Medtag
Jeg oplever ikke, at der er risiko for, at blive påkørt eller klemt køretøjer, rampe, lifte.
Medtag
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig forebyggelse til, at undgå risiko for at genstande styrter ned/vælter fx under af- og pålæsning.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
10. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.
Medtag
Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.
Medtag
Jeg har den nødvendige lovpligtige uddannelse til at udføre mit arbejde fx certifikater til truck og løfteredskaber.
Medtag
De lovpligtige eftersyn af kraner, truck mv. bliver overholdt.
Medtag
Jeg oplever, at arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.
Medtag
Jeg oplever, at advarselstavler, brandslukkere, førstehjælpskasser er synlige, tilstrækkelige og i orden.
Medtag
Jeg oplever, at der tages hensyn til regler for børn og unge.
Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.
 
APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Havnearbejde
Fysiske forhold
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig for at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Støj opleves ikke generende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi
De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi/Biologi/Hygiejne
Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.