APV

apv identifikation og kortlægning apv identifikation og kortlægning apv beskrivelse og vurdering apv beskrivelse og vurdering apv indragelse af sygefravær apv indragelse af sygefravær apv prioritering og handlingplan apv prioritering og handlingplan apv opfølgning på handlingsplan apv opfølgning på handlingsplan

Hvad er en APV?

APV står for ArbejdsPladsVurdering, og er en form for risikovurdering af arbejdsopgaverne.

Formålet med APV’en er, at virksomheden får et overblik over sine arbejdsmiljøudfordringer. APV’en starter derfor med en kortlægning af arbejdsmiljøet.

De problemer, der dukker op under kortlægningen, skal beskrives, prioriteres og sættes i en handlingsplan med deadlines og ansvarlige, og der skal følges op på, om de valgte handlinger løste arbejdsmiljøproblemerne.

I APV’en skal virksomheden også forholde sig til, om sygefraværet kan skyldes forhold i arbejdsmiljøet.

 

Hvem skal udarbejde APV? 

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. Det gælder også, hvis medarbejderen er på nedsat tid eller er i en tidsbegrænset stilling.

 

Hvornår skal der laves APV?  

Enkelte dele af arbejdsmiljøet skal gennemgås, hvis der sker væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, det kan f.eks. være:

 • Der bygges til eller om
 • Der anskaffes nye maskiner eller kemikalier
 • Arbejdsrutinerne i virksomheden ændres væsentligt
 • Nye arbejdsområder

APV’en skal revideres minimum hvert tredje år.

 

Hvad skal dokumenteres?

Virksomheden skal kunne dokumentere:

 • Hvilke(n) metode(r) der er brugt i forbindelse med kortlægningen
 • Hvordan medarbejderne/arbejdsmiljøorganisationen er involveret i APV-processen
 • En handlingsplan, som afspejler de problemstillinger, der kom op via kortlægningen. Handlingsplanen skal desuden indeholde deadlines og ansvarlige for løsning af problemet og for opfølgning på, om problemet blev løst.

 

Spilleregler for APV? 

APV’en skal foregå som et samarbejde mellem ledelsen og de ansatte, og i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages i alle APV’ens faser.
Inden APV’en sættes i gang, er det vigtigt at få aftalt:

 • Hvem har hvilke roller i processen
 • Skal vi bruge samme metode i hele virksomheden
 • Tidsplan for kortlægningen og for arbejdet fra kortlægning til handlingsplan

Sørg for at alle medarbejdere kender spillereglerne for APV’en inden I går i gang. 

 

APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal der sættes mål for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år, og samarbejdet i det kommende år skal planlægges. 
Hvis man lige har lavet APV, kan der være fremkommet forhold i arbejdsmiljøet, som skal have særligt fokus i det kommende år.
Hvis dele eller hele APV’en skal opdateres i det kommende år, skal dette indarbejdes i planerne for samarbejdet omkring arbejdsmiljøet i det kommende år. 

 

Hvad skal kortlægges?

Hele virksomhedens arbejdsmiljø skal kortlægges, dvs. at det skal sikres, at alle virksomhedens arbejdsfunktioner er dækket af APV’en. Kortlægningen skal både dække det arbejde, der foregår på virksomhedens hjemadresse, og det arbejde, der foregår væk fra virksomhedens hjemadresse.

 

Kortlægningen skal komme omkring hele arbejdsmiljøet – dvs. kunne afdække påvirkninger indenfor:

 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Ergonomien (hvordan vi bruger kroppen)
 • Fysiske forhold (støj, varme, pladsforhold, lys mm)
 • Kemi/biologi
 • Ulykker

 

Kortlægningsmetoder

Der er metodefrihed til, hvordan man kommer rundt om kortlægningen. Nogle af de værktøjer, der ofte bruges, er:.

 • Interview af medarbejderne
 • Runderinger med tjeklister
 • Gruppeinterviews
 • Afdelingsmøder
 • Spørgeskemaer til de ansatte evt. elektronisk
 • Trivselsundersøgelser

Metoderne er gode til afdækning af forskellige dele af arbejdsmiljøet. Metoderne kan kombineres, så noget af arbejdsmiljøet afdækkes ved rundering og andet via spørgeskemaer.

 

Kortlægning i APV Transport

 

For at sikre at kortlægningen kommer rundt om hele arbejdsmiljøet, er der udarbejdet en række tjeklister med tilhørende handlingsplan. Start med at udfylde den generelle tjekliste. Herudover udvælger I tjeklisterne for de arbejdsfunktioner, som er relevante for jer.

Tjeklisterne kan bruges til at registrere problemerne, uanset hvilken metode I vælger til at foretage kortlægningen.

 

Nyttige tjeklister:

Tjekliste til arbejdsmiljøorganisationen, generelt, klik her 

Tjekliste for kranarbejde, klik her 

Tjekliste for godstransport, klik her

Tjekliste for transport af levende dyr, klik her

Tjekliste for dagrenovation, klik her

Tjekliste for arbejde med slamsuger, klik her

Tjekliste for transport af passagerer, klik her

Tjekliste for havnearbejde, klik her

Tjekliste for lagerarbejde, klik her

Beskrivelse af problemer  

Udfyld den tilrettede APV tjekliste med en beskrivelse af de problemer, der er dukket op i forbindelse med kortlægningen.
Det vurderes, hvilke årsager der kan være til problemstillingen, og hvilke løsninger der kan være relevante.

Inddragelse af sygefravær

I forbindelse med APV’en skal virksomheden forholde sig til, om der er dele af sygefraværet, som kan skyldes arbejdsmiljøet. Det kan være meget direkte, som sygefravær forårsaget af en ulykke, eller en medarbejder der er sygemeldt som følge af stress. Udover dette kan man se på virksomhedens sygefraværsstatistikker for at se, om der er forhold eller ændringer i sygefraværet, som kan skyldes arbejdsmiljøet.

Hvordan prioriteres?

Ud fra beskrivelsen og vurderingen skal løsningen af problemerne prioriteres.

I prioriteringen skal der tages udgangspunkt i, hvor alvorlig konsekvensen af problemet er, og hvor stor sandsynlighed der er, for at problemet opstår igen eller vil medføre alvorlig skade/gene for medarbejderne.

Hvis problemet kræver lang tid for at blive løst endeligt – f.eks. at investeringen skal på budgettet, kan der være behov for at lave en plan for, hvordan arbejdsmiljøet sikres frem til, at løsningen kan gennemføres.

 

Handlingsplaner i APV Transport

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV tjeklisterne og indeholder de fokusområder, som I valgte ud fra starten.

Tilføj de problembeskrivelser og løsningsforslag, I har fundet under kortlægning, beskrivelse og prioritering i handlingsplanen sammen med en ansvarlig for løsningen.

 

 

Til hjælp i arbejdet med og opfølgning på handlingsplanerne har vi udarbejdet et par hjælpeskemaer i Word-format:

Uddybet APV/handlingsplan i forbindelse med rundering, intern audit mv. – klik her

Opfølgningsliste vedr. udestående APV-opgaver – klik her

Hvad skal der følges op på?

Ved en del problemer er det nødvendigt at følge op på, om problemet blev løst. Nogle gange kan dette ske lige efter, at løsningen er sat i værk, f.eks. ved at tjekke, om defekt udstyr er skiftet. I andre tilfælde er det nødvendigt, at opfølgningen sker et stykke tid efter. Hvis problemet f.eks. har været varme eller kulde på en bestemt årstid, kan der først følges op, når denne årstid kommer igen.

Tjekliste og handlingsplan ligger bl.a. i Word-format, så I nemt kan bearbejde det, gemme det lokalt og hente det frem igen ved opfølgning.